Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

Wieści Okręgu Mazowsze - 08 luty

Szanowne koleżanki i koledzy

Informacja o uchwałach i propozycjach dotyczących pracy Związku podjętych na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Okręgu "Mazowsze" dn. 8 lutego 2012 r.

W dniu 8 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo -wyborcze warszawskiego koła Związku celem, którego było udzielenie absolutorium zarządowi za 2011 r ., przyjęcie uchwały o nowej nazwie koła oraz uchwał o regulaminach pracy poszczególnych jego organów wraz z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do ich składu.

W wyniku podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków ustalono, co następuje:

1. W związku ze zmianami organizacyjnymi i statutowymi na wniosek zarządu koła zebranie podjęło uchwałę o nadaniu warszawskiemu kołu nazwy Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg "Mazowsze" z siedzibą w Warszawie. Zarząd przedstawił też wzory pism firmowych i wizytówek osób funkcyjnych okręgu, na których widnieje logo Związku i Historyczny Herb Mazowsza, jako istotnych elementów popularyzacji i identyfikacji Związku zwłaszcza w oficjalnej wymianie korespondencji.
2. Zarządowi Okręgu w osobach Prezes- Wiesław Leszek Ząbek, Wiceprezes Janina Wróbel, Sekretarz Stanisław Sławomir Trzciński, Skarbnik Janusz Pielat jednogłośnie udzielono absolutorium. Jednocześnie do zarządu dokooptowano pana Andrzeja Spirydowicza, członka Zarządu Krajowego.
3. Zebranie zaakceptowało przedstawione przez Zarząd Okręgu projekty regulaminów : Zebrań Okręgu, Posiedzeń Zarządu Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Do Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrano: Wacława Bojarskiego, jako przewodniczącego oraz jako członków B. Tyszewicza i W. Browińskiego a do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Marka Bukowskiego, jako przewodniczącego oraz M. Trenz-Kuszyńską i T. Kułakowskiego, jako członków.
5.Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek zatwierdzono plan pracy Okręgu Związku na rok 2012 składający się z części opisowej i harmonogramu przedsięwzięć. Zebranie jednocześnie zobowiązało Zarząd do przedstawienia najważniejszych ustaleń i propozycji Zarządowi Krajowemu Związku celem podjęcia decyzji o sposobie ich realizacji.

Zaliczono do nich następujące punkty:
a. W związku z pojawiającymi się zastrzeżeniami części członków Związku odnośnie realizacji celów statutowych Związek wzorem dawniejszych lat powinien znacznie dobitniej akcentować postawy patriotyczne, przywiązanie do tradycji i walk narodowo- wyzwoleńczych, tym bardziej, iż w dzisiejszej Polsce coraz rzadziej myśli się o tym, co znaczy patriotyzm, hymn czy orzełek.
b. Zwracając uwagę na fakt, że poczucie polskości poza granicami jest znacznie większe niż w kraju członkowie naszego koła uważają, że jednym z głównych zamierzeń Związku powinno być nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami piłsudczykowskimi za granicą oraz Instytutami Piłsudskiego w Londynie i Nowym Yorku (wydającym zresztą biuletyn w j. polskim) mającą na celu wzajemną wymianę doświadczeń i informację o planowanych przedsięwzięciach. Główną uwagę w tym zakresie należy jednak poświęcić polskiej młodzieży za wschodnią granicą naszego kraju, bo choć organizacji mających w statutach zapisy o takiej pomocy jest wiele, to skutki tych działań niewystarczające. Krzewienie wśród tej młodzieży postaw patriotycznych powinno się opierać na stałej a nie doraźnej pomocy i organizacji takich przedsięwzięć jak zapraszanie jej na uroczystości związkowe, organizowanie rajdów czy konkursów nt. wiedzy o Piłsudskim i jego Żołnierzach jak również krótkoterminowych pobytów w Polsce ( w oparciu o sponsorów, polskie szkoły czy Związek Strzelecki) oraz dostarczania im materiałów (filmów, wydawnictw) dotyczących tej tematyki.
c. W celu popularyzacji zadań Związku jak również współpracy czy pomocy środowiskom piłsudczykowskim oraz młodzieży szkolnej należy przyjąć zasadę zapraszania na uroczystości organizowane przez Zarząd Krajowy ich przedstawicieli jak również zobowiązanie Zarządów Okręgów na zapraszanie na własne zebrania i lokalne uroczystości przedstawicieli innych mniejszych kół piłsudczykowskich i współpracujących szkół z tego terenu.
d. Większą uwagę przy realizacji zadań Związku należy poświęcić też popularyzacji nieco zapomnianej postaci Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz Żołnierzom Wyklętym.
e. Aby ułatwić dostęp do naszej organizacji podmiotom zewnętrznym należy dążyć do założenia przez wszystkie koła o statusie okręgu wzorem Gdyni czy Szczecina własnej strony internetowej oraz jak najszybciej wprowadzić elektroniczną wersję kwartalnika "Piłsudczyk" 
f. Zebranie zaakceptowało też propozycję obecnego na nim gościa p. Zbigniewa Kowalskiego członka Zarządu Krajowego i Prezesa Koła Piłsudczyków R.P. Ziemi Przasnyskiej, aby zwrócić się z oficjalnym pismem do władz Warszawy i organów państwowych o umieszczanie w najważniejszych punktach miasta (np. rogatki, dworzec lotniczy urząd miasta itp.) wizerunku herbu stolicy z przyznanym jej uchwałą Rady Ministrów R. P. z dnia 9 X 1939 r. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego "Virtuti Militari" V klasy.

Podobne wnioski można by skierować drogą dyplomatyczną również do pozostałych 2 miast (Verdun i Lwów), którym odznaczenie"Virtuti Militari" nadał rząd Józefa Piłsudskiego.

 

Zarząd Związku Okręgu Mazowsze

Poprawiono: środa, 10, lipiec 2013 14:08

Odsłony: 1762

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 7 // Wczoraj 11 // W tym tygodniu 29 // W tym miesiącu 281 // Ogółem 108758

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś